El canal ètic permet comunicar fets, situacions o conductes contraries al dret o al Codi Ètic i, per tant a la normativa, als valors corporatius i principis ètics d’actuació.

L’objectiu és facilitar la comunicació de qualsevol informació que permeti a AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE CABACÉS, SCCL detectar, prevenir i corregir possibles incompliments de la normativa  legal i corporativa.

La seva funció no és la de formular queixes i suggeriments de caràcter general, per aquest tipus de comunicacions hi ha disponible el formulari de contacte.

Les persones informants han d'utilitzar el Canal Ètic de bona fe i amb consciència honesta de la certesa de la informació, les comunicacions han d’estar mínimament fonamentades i si s’escau aportar proves o indicis objectius suficients per considerar que la informació comunicada és certa. 

Les denuncies falses o realitzades de mala fe o amb intenció de causar danys podran ser objecte de sanció.
Aquest canal ètic garanteix la confidencialitat i permet l’anonimat de les comunicacions que s’hi efectuïn.

AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DECABACÉS, SCCL garantirà la indemnitat i protecció de les persones denunciats tal i com preveu la Llei 2/2023, reguladora de la protecció de les persones que informin d’infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

El Canal Ètic es regeix pels principis de confidencialitat, respecte i veracitat.
Tota persona que comuniqui o denunciï de bona fe gaudirà de la deguda protecció conforme al que estableix la normativa aplicable.

Específicament, tota persona treballadora de AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE CABACÉS, SCCL o altre subjecte protegit per la normativa, que utilitzi de bona fe el Canal Ètic per denunciar eventuals irregularitats, ja sigui de forma anònima o de manera confidencial, tindrà dret a ser protegit tal com s’estableix a la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, i normativa d’aplicació.

El Canal Ètic s’ha dissenyat per a que el denunciant que vulgui mantenir-se en l’anonimat ho pugui fer amb les garanties suficients.

Qualsevol acció contra la persona denunciant, que es pugui entendre com una amenaça, discriminació o represàlia per efectuar una denúncia, tindrà consideració d’infracció a la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, i es tramitarà d’acord amb la legislació que resulti d’aplicació.

També es vetllarà per la confidencialitat de l’informant en el supòsit que no hagi utilitzat el canal intern previst i/o hagi informat a persones diferents de responsable del sistema.

De manera més concreta, alguns dels principals drets de l’informant previstos són els següents:

• El dret a no formular denúncia a través del sistema intern i optar directament pel canal extern d’informació (art. 16).
• El dret a denunciar identificant-se o anònimament, per escrit o verbalment (art. 7).
• El dret a justificant de recepció de la comunicació [art. 9.2.c)].
• El dret a la confidencialitat en cas de fer servir una altra via de comunicació diferent al sistema intern [art. 9.2.g)].
• El dret a rebre comunicació de la tramesa de la denúncia a l’Autoritat Independent de Protecció de l’Informant (art. 23) i de la revelació de les seves dades confidencials (art. 33.3).
• El dret que la seva identitat no sigui revelada a terceres persones i al fet que no es puguin obtenir dades que permetin la seva identificació (art. 33.1 i .2).

Aquests drets hauran de ser garantits a nivell intern, per part del personal encarregat del sistema.

Podeu llegir i descarregar el codi ètic a continuació:

 

Podeu llegir i descarregar la política de gestió del canal ètic a continuació: