D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació dels mateixos, i a la legislació espanyola de protecció de dades, Llei 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals, així com a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), l’entitat aquí relacionada li informa del tractament de les dades personals segons aquesta Política de Privadesa.

L’entitat responsable d’aquest lloc web, AGRICOLA I SECCIO DE CREDIT CABACES, SCCL, d’ara endavant, AGRICOLA I SC CABACES posa a disposició dels usuaris del lloc web el present document per informar-los de la seva Política de Privadesa pel que fa a la protecció de dades personals.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí indicades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos d’aplicació en cada moment.

Responsable del tractament de les dades

Identitat del Responsable: AGRICOLA I SECCIO DE CREDIT CABACES, SCCL

Nom comercial: AGRICOLA I SC CABACES

NIF / CIF: F-43011600

Direcció: C/ Major, 36 43373-CABACÉS

Correu electrònic: info@coopcabaces.coop

Correu electrònic exercici de drets: rgpd@coopcabaces.coop

Activitat: Cooperativa agrícola amb Secció de Crèdit i botiga on line.

Inscrita en el Registre de Cooperatives de la Generalitat num: 56.

Als efectes del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD 2016/679) i Llei 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals, les dades personals que ens faciliti a través dels formularis del web, el registre de comptes de clients i les ordres de comanda, les compres a la botiga on line, etc. rebran el tractament de dades d’ “usuaris”.

Finalitats del tractament de dades

Tractem les dades personals dels nostres contactes, socis, usuaris i clients amb la finalitat de gestionar la relació amb la nostra entitat i, en especial, els aspectes contractuals, la tramesa d’informació de la nostra entitat i del sector, i la tramesa de comunicacions informatives i comercials (també per via electrònica) i la venda dels productes que consten en el catàleg de la botiga on line.

Totes les dades que ens proporcioneu a través del registre i creació d’un compte d’usuari, l’ordre de comanda i/o els formularis de contacte, seran incorporades a una base de dades propietat d’AGRICOLA I SC CABACES amb la finalitat de poder gestionar la sol·licitud o les comandes i el seu cobrament i, així mateix per fer arribar informació sobre productes i serveis comercialitzats per AGRICOLA I SC CABACES, així com per a l’enviament de promocions comercials d’altres empreses relacionades amb els sectors que puguin ser del vostre interès.

Conservació de dades

Les dades personals dels clients es conservaran durant el termini de 5 anys de conformitat amb la normativa fiscal vigent.

Les dades de contacte es conservaran mentre no se’n sol·liciti la supressió.

En qualsevol cas, AGRICOLA I SC CABACES conservarà les seves dades personals mentre siguin necessàries per a la prestació de serveis contractats, a menys que se’ns en sol·liciti la supressió. Tanmateix, es conservaran durant el període de temps necessari per a donar compliment a les obligacions legals que en cada cas correspongui d’acord amb la tipologia de les dades i la finalitat de la seva obtenció.

Legitimació per al tractament de dades

La base legal per al tractament de les seves dades és en la majoria de les ocasions l’existència d’un contracte previ amb AGRICOLA I SC CABACES, o en el seu defecte, el consentiment exprés de l’usuari, atorgat en els formularis que pot emplenar i en les comandes realitzades a la botiga on line.

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol•licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució de la compravenda.

El consentiment per rebre informació sobre productes comercialitzats per AGRICOLA I SC CABACES o altres empreses seleccionades per nosaltres, s’entendrà prestat de forma manifesta i inequívoca mitjançant la comunicació de les vostres dades a AGRICOLA I SC CABACES. Aquests enviaments publicitaris podran realitzar-se per qualsevol mitjà, incloent sistemes de trucada automàtiques a través de serveis de telecomunicacions sense intervenció humana: missatges SMS, MMS i correu electrònic. Us informem que les dades que ens faciliteu no seran cedides en cap cas a les empreses anunciants.

Llevat que específicament s’estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides en els formularis i apartats que trobareu en aquesta web.

Destinataris

Les dades únicament podran comunicar-se a organitzacions vinculades a AGRICOLA I SC CABACES en l’àmbit de la gestió dels seus productes i/o serveis per a les mateixes finalitats referides anteriorment, com seria el cas de les empreses de transport, així com a aquelles Administracions Públiques competents quan ho exigeixi la normativa vigent.

El personal d’AGRICOLA I SC CABACES podrà accedir a les seves dades segons cadascuna de les finalitats del tractament i amb els objectius descrits en aquesta Política de Privadesa. Tots els empleats d’AGRICOLA I SC CABACES han estat formats i informats de les seves responsabilitats al respecte i signen l’acord de confidencialitat i bones praxis corresponent. Igualment, poden accedir a les seves dades, aquelles organitzacions necessàries per a la gestió adequada de la prestació del servei, com per exemple, proveïdors informàtics i gestors de la pàgina web, empreses d’enviaments postals i missatgeries o empreses de gestió de pagaments.

AGRICOLA I SC CABACES ha establert contractes o acords contractuals i mesures de seguretat amb aquests tercers, per garantir l’adequat nivell de seguretat i de protecció de les dades personals.

Drets de l’interessat

Pot sol·licitar l’accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades en qualsevol moment.

L’usuari registrat conserva en tot moment la possibilitat de exercitar el seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament, portabilitat u oposició al tractament de les seves dades mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a rgpd@coopcabaces.coop o d’un correu postal a C/ Major, 36 43373-Cabacés, amb la menció RGPD i acompanyat d’un document que acrediti la seva identitat.

Així mateix, i de conformitat amb la Llei 34/2002, d’1 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials. També pot adreçar-se a l’AEPD (www.agpd.es ) si ha vist vulnerats els seus drets i llibertats.

Tipologia de dades

Es tracten les dades bàsiques d’identificació (nom, cognoms, NIF), de contacte (adreça postal i electrònica, telèfon) i bancàries (numero de targeta de crèdit). No es tracten categories de dades especialment protegides.

No s’elimina informació, a menys que sigui sol·licitada la supressió per part de l’usuari i, sempre i quan, aquesta supressió s’escaigui. La informació sempre està disponible, malgrat que pot estar bloquejada per a lliuraments de caràcter informatiu, de màrqueting i/o comercial, si s’han exercitat els drets de supressió, limitació al tractament o bé oposició per part de l’usuari.

Les dades personals que seran objecte de tractament seran les dades personals que l’usuari hagi facilitat a AGRICOLA I SC CABACES en completar els formularis de contacte i els procediments de compra a través de qualsevol altre mitjà (Xat, WhatsApp, Telegram, telèfon, correu electrònic).

No obstant, en el cas d’ús de Xarxes socials serà aplicable la Política de Privacitat i seguretat prevista en les mateixes i AGRICOLA I SC CABACES no tindrà cap responsabilitat en matèria de protecció de dades. En cas que es demanin dades de l’usuari a través d’una Xarxa Social, la Política de Privadesa aplicable serà la corresponent a l’esmentada Xarxa Social.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, es l’ únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens facilita exonerant a AGRICOLA I SC CABACES de qualsevol responsabilitat al respecte, incloent el fet que ens faciliti dades de tercers.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’ exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’ usuari accepta proporcionar informació completa i correcte en el formulari de contacte o subscripció, així com en el registre d’usuaris per a la botiga on line. En cas de que faciliti dades de tercers haurà de comptar amb el consentiment previ dels mateixos.

Si ens proporciona dades personals sobre una altra persona, en serà responsable de complir amb totes les obligacions de consentiment i d’informació en relació a la legislació aplicable en matèria de protecció de dades i en relació amb aquesta divulgació. En la mesura que ho exigeix la legislació aplicable en matèria de protecció de dades, haurà d’assegurar que ha informat degudament a l’altra persona i que disposa del seu consentiment.

La inserció i comunicació de dades personals de menors d’edat no està permesa en aquesta web per la qual cosa exonera de forma expressa a AGRICOLA I SC CABACES de qualsevol possible reclamació o sanció derivada d’aquest fet, assumint l’usuari que va lliurar i enviar la informació la responsabilitat íntegra que en pogués resultar.

Política de Seguretat de la informació i accés

L’accés a la base de dades està protegit mitjançant usuari i contrasenya. En el cas d’accés remot autoritzat, aquest es realitza a través de protocols de comunicacions segurs SSL.

No obstant, AGRICOLA I SC CABACES no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a les mateixes per part de tercers, i no pot assumir cap responsabilitat per aquests atacs.

Política de resposta davant incidents de seguretat

AGRICOLA I SC CABACES ha adoptat mesures de protecció tècniques i organitzatives apropiades i aquestes mesures s’apliquen a les dades que podrien estar afectades per potencial violacions de seguretat. No hi ha accés a dades de clients/usuaris per persones que no estiguin autoritzades a accedir a les mateixes. En cas que AGRICOLA I SC CABACES identifiqui una violació de seguretat de dades personals que comprometi als seus usuaris, es notificarà a l’autoritat competent dintre les 72h següents i als usuaris, si fos el cas, a la major brevetat possible.

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, AGRICOLA I SC CABACES, SCCL no realitza pràctiques de Spam, de manera que no enviarà correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, a cada un dels formularis que hi ha inserits a la web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per a rebre informació comercial.

D’acord amb el que disposa la Llei 34/2002, d’1 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, AGRICOLA I SC CABACES, SCCL es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Legislació aplicable i competència judicial

Qualsevol controvèrsia sorgida en la interpretació o l’execució de aquesta Política de Privadesa s’interpretarà a partir de la legislació espanyola. Així mateix, AGRICOLA I SC CABACES a través de la seva representació legal i l’usuari, amb renuncia a qualsevol altra jurisdicció que els hi pugui correspondre, se sotmeten a la dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Tarragona.

Canvis en la Política de Privadesa

AGRICOLA I SC CABACES es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials. En aquests supòsits, AGRICOLA I SC CABACES anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb indicació de la data de la darrera versió.

Versió: desembre 2021